Biztosítási audit

Meglévő biztosítottsági állapot feltárása és előzményszerződések vizsgálata

Megvizsgáljuk a megbízó összes élő biztosítási kötvényét. A meglévő biztosítási szerződéseket, azok aktuális biztosítási feltételeinek figyelembevételével, ellenőrizzük a biztosítóknál. Ennek keretében

 • Megvizsgáljuk a biztosítási szerződések díjrendezettségét.
 • Áttekintjük a biztosítási szerződésekben lefedett kockázatokat, kizárásokat, mentesüléseket, kártérítési limiteket, önrészesedéseket, és minden egyéb lényeges információt, amelyeket a meglévő kötvények tartalmaznak.

 Versenyeztetés

 • Amennyiben az adott helyzet lehetővé teszi, úgy a Megbízó által elfogadott biztosítási konstrukcióra ajánlatot kérünk a biztosító társaságoktól a hazai, szükség esetén a nemzetközi biztosítási piacon, jellemzően többfordulós versenyeztetés keretében.
 • Amennyiben a meglévő szerződések nem teszik lehetővé (például azért mert évközben nem lehet biztosítót váltani) a versenyeztetést, úgy a lehetőségekhez mérten a meglévő biztosítókkal tárgyalást kezdeményezünk a kialakítandó fedezet szükség szerinti módosítása és ár-érték arányának optimalizálása érdekében.

 Szerződések létrehozásának technikai megvalósítása

 • A Megbízó által kiválasztott, illetve utasításai alapján átdolgozott biztosítási konstrukciókra vonatkozó biztosítási szerződések, illetve szerződésmódosítások kidolgozásában szorosan együttmű ködünk az érintett biztosítókkal.
 • A biztosító által kiadott kötvényt, fedezetigazolást ellenőrizzük és meggyőződünk arról, hogy a kötvényt az ajánlattal megegyező tartalommal állították-e ki.

 Jogszabályi változások követése

 • A biztosítással kapcsolatos jogszabályok naprakész ismeretével megteremtjük partnereink számára, hogy a jog szabályi lehetőségek kihasználásával, a biztosítási területen minden számukra kedvező lehetőséget kihasználjanak.

 Díjfizetés koordinálása

 • A Megbízás tartama alatt folyamatosan ellenőrizzük a Megbízó szerződéseinek díjrendezettségét, és szükség esetén figyelmeztetjük a díjfizetés elmaradására.
 • A biztosítók által kiállított számlákat összevetjük az érvényben lévő szerződésekkel, annak érdekében, hogy a megfelelő biztosítási díj kerüljön számlázásra.

 Napi ügyintézés

 • Munkatársaink a fentieken túl, minden biztosítással kapcsolatos ügyben segítséget nyújtanak. Ilyenek pl. nemzetközi zöldkártya kiadás, engedményezés, biztosítói igazolások beszerzése, tájékoztatás, tanácsadás biztosítási témában, bónuszátvezetés, adatváltozások bejelentése, stb.

 Igényfelmérés

 • Megbízó tevékenységéhez igazodva felmérjük a telephelyek és tevékenységek kockázatait.
 • Felmérjük Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat mind az okozható mind az elszenvedhető károk vonatkozásában.
 • Segítséget nyújtunk a vagyonértékek helyes meghatározásához
 • Megismerjük a Megbízó speciális biztosítási, kockázatkezelési igényeit, felelősségi területeit, kockázatvállalási hajlandóságát
 • A szükséges eszközök igénybevételével (személyes egyeztetések, helyszín bejárások, kérdőívek, stb.) felmérjük a Megbízó biztosítási igényeit.

 Értékelés

 • Megbízónk tevékenységével, vagyoni értékeivel kapcsolatos kockázatok felmérése után, szakembereink meghatározzák a Megbízónk szempontjából potenciális veszélyhelyzetek és veszélyeztető események körét (a továbbiakban „valós kockázat”)
 • Amennyiben az adott kockázat megkívánja, úgy javaslatot teszünk e kockázatokból a cég által vállalható részesedés (önrész) mértékére, valamint az elképzelhető legnagyobb kár nagyságára (limit) vonatkozóan. A díj és a kockázatvalószínűség összehasonlítása lehetővé teszi, hogy valós kockázatok kerüljenek biztosításra, valamint a díj és kockázat arányának kialakítása a partner számára a legoptimálisabb legyen.
 • Az adatközlők, a kockázatelemzés és Megbízó hatályos biztosítási szerződései alapján az Alkusz elkészíti az aktuális biztosítottság értékelését, különös figyelmet fordítva a fedezet nélküli kockázatokra.

 Változások követése

 • Megbízó által szolgáltatott adatok alapján folyamatosan figyelemmel kísérjük a tevékenységben és vagyonértékben történt változásokat, javaslatot teszünk a szükséges kiegészítésekre, újonnan felmerült kockázatok lefedésére, a biztosítási konstrukció esetleges módosításra, aktualizálására. A Megbízó kifejezett utasítása alapján mindezek alapján kezdeményezzük a biztosítási szerződések módosítását, kiterjesztését. A megfelelő biztosítottság folyamatos fenntartásához a Megbízó gyors, pontos és szakszerű adatszolgáltatása elengedhetetlen

 Új konstrukciók bemutatása

 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a biztosítási piacon megjelenő új termékeket, és amennyiben ezek a Megbízó számára kedvező lehetőségeket hordoznak magukban, részletes ismertetést készítünk a termékről

 Évfordulós megújítás

 • A biztosítási évfordulókat megelőző megfelelő időben, amennyiben a piacon észlelhető változások ezt szükségessé teszik, ismételten árajánlatokat kérünk a biztosító társaságoktól, jellemzően többfordulós versenyeztetés keretében, hogy Megbízónk mindig a legkedvezőbb szerződéssel rendelkezzen.

 Kárrendezés

Megbízónk részére vállaljuk a károk rendezésében való közreműködést. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a Megbízónak a káresemény bekövetkezését követően a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell bennünket a káresetről. Tekintettel arra, hogy a kárügyintézés biztosítási módozatonként – ingatlan biztosítás, ingóság biztosítás, építés-szerelés biztosítás, gépjármű biztosítás, felelősségbiztosítás, stb. – jelentősen eltérhet, ezért a vállalt feladatok is az adott kárügy kapcsán releváns feladatok ellátását jelenti.

A kárrendezési együttműködés keretében:

 • Szakembereink segítségével megtesszük a szakszerű kárbejelentést, amennyiben ahhoz minden szükséges információ a rendelkezésünkre áll.
 • Igény esetén leellenőrizzük a Megbízó által megfogalmazott kárbejelentést
 • Amennyiben szükséges, megszervezzük a kárszemlét, szükség esetén személyesen is részt veszünk a kárszemle során
 • Részt veszünk a kárrendezés teljes folyamatában, segítséget nyújtunk a kárigény összeállításában, a kárrendezési dokumentumok megfelelőségében, a szükséges és elégséges dokumentációs csomag összegyűjtésében, a biztosítóhoz való eljuttatásában
 • Koordináljuk a kárrendezés folyamatát, szükség esetén egyeztető tárgyalásokat folytatunk az érintett biztosítótársaságokkal Megbízónk érdekeit maximálisan képviselve.

Közreműködésünk a kárrendezési eljárásban nem terjed ki a harmadik személy károsultakkal történő kapcsolattartásra és egyeztetésre

Társaságunk vállalja a közreműködésünkkel bonyolított kárügyek nyilvántartását.