Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Cégünk a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 382. §, a 437/2016. (XII. 16.) Korm.rendelet, illetve a 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet rendelkezéseinek eleget téve, valamint a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló 16/2021. (XI.25.). számú ajánlása figyelembevételével a Panaszkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.

 1. A panasz bejelentésének módjai
  1. Szóbeli panasz:
   1. személyesen:
    • a panaszügyintézés helye: 1037 Budapest, Kolostor út 30/B. I.
    • Nyitvatartási idő:
     Hétfőtől – Péntekig 9 – 16:00 óráig
   2. telefonon:
    • 06 70 454-3066
    • hívásfogadási idő:
     Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 9 – 16:00 óráig
     Kedden 8 – 20 óráig
  2. Írásbeli panasz:
   1. személyesen vagy más által átadott irat útján;
   2. postai úton: 1300 Budapest, Pf. 171.
   3. elektronikus levélben: info@mdy.hu
   4. faxon: 06-1- 790-1019

   A Panaszkezelésért felelős személy a Szolgáltatón belül: Gerő Gábor (06-70-454-3066; gero.gabor@mdy.hu)

 2. A panasz kivizsgálása

  A panasz kivizsgálása jogszabály által biztosított módon térítésmentes, a kivizsgálására szánt határidő 30 nap.

  1. Szóbeli panasz:

   A telefonon közölt panasz esetén biztosítjuk az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszról hangfelvétel készül, melyet 5 évig megőrzünk.

   A személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a Szolgáltató biztosítja a személyes ügyfélfogadási időpontot az ügyfél számára.

   Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

   Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, és a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel.

   A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadjuk, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek 30 napon belül megküldjük.

  2. Írásbeli panasz:

   Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldjük az ügyfélnek.

   Az írásbeli panasz megtételekor a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az ügyfél használja és alkalmazza az MNB honlapján (www.mnb.hu) közzétett írásbeli panaszhoz készített formanyomtatványt. (fogyasztoi-kerelem-az-mnbhez.pdf )

   Írásbeli panaszát az info@mdy.hu e-mail címre is elküldheti.

 3. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség:

  A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat FORMANYOMTATVÁNYAIKAT LETÖLTHETIK HONLAPUNKRÓL:

  1. Amennyiben álláspontja szerint a Szolgáltató rá vonatkozó jogszabályt (2013. évi CXXXIX törvény. fogyasztóvédelmi rendelkezései) sértett, akkor az annak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet és személyesen, telefonon vagy írásban információt kérhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: + 36 80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu),
  2. Amennyiben a Szolgáltató által felkínált rendezéssel nem ért egyet, azt vitatja, illetve a Szolgáltatóval kötött szerződés létrejöttével és teljesítésével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvitában kíván további lépéseket tenni, fordulhat az ingyenesen eljáró Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). Levelezési címe: H-1525 Budapest Pf.: 172, telefon: +36 80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu);

   A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.

  3. A fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti a Szolgáltatótól.
  4. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival kapcsolatosan a PBT mellett polgári bírósághoz is fordulhat.
  5. A Szolgáltató és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerült fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó online vitarendezési fórumon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését, melyre Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult. Az online vitarendezési fórumot az alábbi linken érheti el: http://ec.europa.eu/odr.
  6. A fogyasztónak nem minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja, hogy panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
 4. A panasz nyilvántartása

  A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk, melyet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 5 évig megőrzünk.

  Felhívjuk ügyfeleink figyelmét az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának panaszügyintézéssel kapcsolatos internetes felületére (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van), valamint az MNB által elkészített és letölthető formanyomtatványok elérési lehetőségét. (www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok)

Hivatkozások

Panaszkezelési Szabályzat

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos panaszdokumentumai